Politika privatnosti

Ažurirano: 09.07.2021.

PUNO IME, ADRESA, MESTO, MB: 08430152 PIB: 101690370 (dalje: “Optika Kuburić” ili “Mi”), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

U ovoj Politici privatnosti (dalje: “Politika”) objašnjeno je na koji način Yason prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima kada pristupite našem Sajtu, odnosno e-prodavnici dostupnoj na www.optikakuburic.com. Optika Kuburić je posvećena zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera (dalje: “Lica”) je prioritet naše Kompanije.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI
Optika Kuburić je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

Imajući u vidu da shvatamo zaštitu privatnosti naših kupaca veoma ozbiljno, Optika Kuburić ima lice koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, a koje možete kontaktirati na politika.privatnosti@optikakuburic.com, upućivanjem dopisa na adresu ADRESA, GRAD ili pozivom na telefon BROJ TELEFONA.

DEFINICIJE
Kada kažemo “Lice” ili “Vi”, mislimo na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama.

Kada kažemo „Sajt“ mislimo na web sajt na adresi https://www.optikakuburic.com

Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi Sajtu.

Kada kažemo “Registrovani korisnik” mislimo na lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.

Kada kažemo “Gost” mislimo na Kupca koji obavlja porudžbinu bez registracije naloga na Sajtu.

Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja” mislimo na uslove poslovanja koji čine sastavni deo ugovora koji zaključujete sa Kompanijom Yason i koji su dostupni na Sajtu.

Kada kažemo “podatak” mislimo na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.

Kada kažemo “Poverenik” mislimo na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs

Kada kažemo “Politika kolačića” mislimo na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.

Kada kažemo “saglasnost” mislimo na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

Ostali termini koji su u Politici napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja.

NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA
Ova Politika se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su: Korisnici sajta nezavisno od toga da li su posetioci ili Registrovani korisnici
Kupci.

Optika Kuburić brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Naš Sajt i e-prodavnica je namenjen opštoj javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na politika.privatnosti@optikakuburic.com bez odlaganja.

KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI
Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada posetite Sajt Kompanije, kupujete i/ili naručujete proizvode sa Sajta, registrujete nalog na našem Sajtu, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima, kada popunjavate ankete za kupce ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje.

Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo i naglašavamo da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Optika Kuburić ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

GDE I KAKO SE VAŠI PODACI ČUVAJU
Optika Kuburić Lux je implementirala primerene tehničke i organizacione mere radi zaštite Vaših podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, odnosno pristupa Vašim podacima o ličnosti. Međutim, molimo Vas da imate u vidu da ne možemo potpuno eliminisati svaki rizik u vezi sa čuvanjem Vaših podataka. Imamo tendenciju da digitalizujemo sve podatke o ličnosti koje obrađujemo, a čuvamo ih na serverima naših pouzdanih provajdera.

Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Samo osoblje koje ima ovlašćenje za pristup podacima može pristupiti obezbeđenim zonama. Naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti. Sve novčane transakcije koje vršite preko našeg Sajta biće izvedene pomoću bezbednih sistema plaćanja. Poverljivi podaci o plaćanjima se prenose direktno u formi enkripcije (SSL i/ili TLS) do korespodentnog tela. Enkripciju možete prepoznati tako što će se u polju za web adresu Vašeg pretraživača promeniti forma “http://” u formu “https://” i kada se pojavi simbol katanca u polju za adresu. Kada je aktivirana SSL i/ili TLS enkripcija, treća lica ne mogu pristupiti podacima.

DA LI OPTIKA KUBURIĆ LUX DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?
Kompaniji Optika Kuburić Lux je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane ovom Politikom.

U pojedinim situacijama, Vaši podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima, koja nam pružaju usluge i koja čine naše partnere. Tu spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, koje angažujemo za marketinške ili reklamne svrhe, koje angažujemo radi obrade plaćanja, pravnih usluga ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u prodajnom centru ili van njega. U slučaju kupovine preko naše e-prodavnice, Vaše podatke o ličnosti prenosimo trećim licima samo kada je to neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze. Na primer, dajemo neophodne podatke kompanijama koje vrše dostavu poručenih proizvoda ili korespodentna banka preko koje se vrši plaćanje.

Ovi pružaoci usluga su, prema ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koji su im preneti. Prilikom izbora partnera koristimo veoma stroge kriterijume, među kojima je postojanje adekvatnih procedura za očuvanje poverljivosti podataka o ličnosti jedan od najvažnijih.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti izneseni izvan Srbije, na serverima koji se nalaze u drugim državama. Serveri koje koristimo ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te je nivo zaštite podataka o ličnosti (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

KOLIKO DUGO OPTIKA KUBURIĆ LUX ČUVA VAŠE PODATKE?
Optika Kuburić Lux će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je Optika Kuburić Lux u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji. Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose. Podaci koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvaju se do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odeljkom 9. Politike.

Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na Newsletter, čuvamo do Vaše odjave. U svakom trenutku se možete odjaviti sa Newslettera na sledećem linku ili u skladu sa uputstvima koja stižu u svakom mejlu u kome se šalje Newsletter.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Kompanija Optika Kuburić Lux ima posebne stroge procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).

STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE
Ova Politika stupa na snagu dana 21.08.2019 godine.

Kompanija Optika Kuburić Lux redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu i istaknuta na javno dostupnim mestima u prodajnim centrima Kompanije Optika Kuburić Lux. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom. Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažuriranu Politiku.

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

Osim podataka navedenih u tekstu koji sledi, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Politikom kolačića. Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Može doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se ne slažete sa odlukom, imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da osporite odluku slanjem zahteva na politika.privatnosti@optikakuburic.com u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

1. Registracija korisnika
Kada želite da izvršite kupovinu naših proizvoda putem naše e-prodavnice ili kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija našeg Sajta, možete se registrovati putem našeg Sajta.

Prikupljamo: Lično ime, email adresa, lozinka, broj telefona, adresa stanovanja, adresa isporuke.

Obrada je neophodna za održavanje Vašeg naloga i za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka ne bi bilo moguće izvršiti registraciju korisnika, ali bi se ugovor mogao zaključiti i izvršiti ukoliko Kupac, koji je fizičko lice, izvrši kupovinu kao Gost.

2. Obrada porudžbina
Kada kupovinu obavite putem e-prodavnice od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za pravilno izvršenje kupoprodajnog ugovora. U tom smislu, podaci su nam neophodni za administraciju ugovornog odnosa, za naplatu proizvoda ili usluga, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.

Prikupljamo: Lično ime, adresa stanovanja, adresa isporuke, broj telefona, email adresa, broj tekućeg računa, broj kreditne/debitne kartice, preferencije u vezi sa plaćanjem.

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

3. Praćenje obrazaca ponašanja, izrada i slanje personalizovanih ponuda
Prilikom registracije naloga na Sajtu možete da odaberete opciju da ste saglasni sa praćenjem obrazaca svog ponašanja, te da ste saglasni da se izrađuju i da Vam se šalju personalizovane ponude o proizvodima i uslugama, na osnovu uočenih obrazaca ponašanja. To znači da se možete saglasiti da pratimo podatke o Vašim ranijim kupovinama i da Vam, na osnovu proizvoda koje ste ranije kupili, šaljemo informacije o drugim proizvodima za koje verujemo da biste bili zainteresovani.

Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom registracije naloga. Kasnije se prikupljaju podaci o sprovedenim kupovinama radi utvrđivanja obrazaca ponašanja.

Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili da ste saglasni da želite da Yason prati Vaše ponašanje, te izrađuje i šalje Vam personalizovane ponude o proizvodima na osnovu takvih obrazaca ponašanja. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo pratiti Vaše ponašanje i nećemo kreirati i slati Vam personalizovane ponude.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

4. Služba za pomoć Kupcima
U pojedinim situacijama možete imati potrebu da kontaktirate našu Službu za pomoć Kupcima u našem prodajnom centru, putem Sajta, mejla ili telefona (na primer, radi zamene proizvoda, uputstva, dodatnim informacijam i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, broj telefona, email, jmbg u slučaju reklamacije, kao i drugi podaci vezani za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.

Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja pomoći Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili Službi za pomoć Kupcima.

5. Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti
Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti.

Podatak koji se koristi je e-mail.

U cilju ostvarenja legitimnog interesa Kompanije Yason, ali i samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su izmene od uticaja na njih. Ukoliko nemamo Vaše podatke za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na našem Sajtu.

6. Objavljivanje fotografija Kupaca na profilima kompanije Optika Kuburić Lux na društvenim mrežama
Ukoliko želite da na našim profilima na društvenim mrežama objavimo Vašu fotografiju sa proizvodom koji ste kupili kod nas, biće potrebno da nam ostavite određene podatke o ličnosti.

Objavljujemo: Vaša fotografija, korisničko ime na društvenim mrežama

Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.